Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató, Általános szerződési feltételek

(Adatvédelmi nyilatkozat és Adatvédelmi szabályzat)

A Kosztolányi Dental Studio Kft

Székhely:1114 Budapest ,Ulászló u.38.4/2.

 

Kedves Páciensünk!

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen és értelmezhetően, áttekinthetően szabályozza a Kosztolányi Dental Studio Kft. által üzemeltetettfogászati rendelő működtetése során az adatkezelést, ezáltal megvalósítva a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárást.

 

A Kosztolányi Dental Studio Kft. fontosnak tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a páciensek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról. A kezelés módjáról, céljáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

A Kosztolányi Dental Studio Kft. a hatályos jogszabályokban, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben ( a továbbiakban adatvédelmi törvény) foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Pácienseit az adatkezelésről.

 1. Az adatkezelő:

Az adatkezelő neve: Kosztolányi Dental Studio Egészségügyi szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő rövidített neve: Kosztolányi Dental Studio Kft.

Az adatkezelő székhelye: 1114 Budapest Ulászló u. 38.4/2.

Az adatkezelő postacíme: 1114 Budapest Ulászló u. 38.4/2.

Az adatkezelő email címe: info@kosztolanyidental.hu

Az adatkezelő cégbírósági bejegyzési száma: 01 09 182365

Az adatkezelő adószáma: 24786898-1-43

 1. Kezelt adatok köre:

A Kosztolányi Dental Studio Kft. által kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:

1.) Egészségügyi adat: az érintett testi-, értelmi- és lelkiállapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, ill. az elhalálozás körülményeire. A halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, ill. az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, mért, vizsgált, leképzett vagy származtatott adat. Továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. foglalkozás, magatartás, környezet).

2.) Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a TAJ-szám együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas, vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

3.) Önkéntes adatok: e-mail cím, telefonszám stb.

III. Az adatkezelés célja:

A Kosztolányi Dental Studio Kft. az érintettel az adat felvétele előtt közli, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Az egyes űrlapokon kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, a páciens azonosítása az adatkezelő és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kommunikáció, ill. kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

Az egészségügyi és személyazonosító adatok esetében a Kosztolányi Dental Studio Kft. az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi törvény szerint jár el.

 

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

– az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előremozdítása

– a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, beleértve a szakfelügyeleti tevékenységet is

– az érintett egészségi állapotának nyomonkövetése

– a betegjogok érvényesítése

– a népegészségügyi (16. paragrafus) közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele

-a betegjogok érvényesítése.

A nem kötelező adatok kezelésének célja, hogy a páciens önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatokat a Kosztolányi Dental Studio Kft. számára elérhetővé tegye. A páciens előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül a megjelölt céltól eltérően másra nem használjuk a személyes adatokat. ill. harmadik személynek azt nem adjuk át. A megadott adatok kezelése a páciens önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Az anamnézis lap kitöltésével egyes adatok kitöltése kötelező, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenek, ezek nélkül a regisztráció nem történhet meg eredményesen. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, szül. hely és idő, lakcím, anyja neve.

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről, az adatkezelés időtartamáról

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről pácienseinket részletesen tájékoztatjuk, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A Kosztolányi Dental Studio kft. tájékoztatása kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Páciensünk kérésére személyes adatait módosítjuk, helyesbítjük, zároljuk vagy töröljük rendszerünkből. Ez irányú kéréseiket a levelezési címen: 1114 Bp. Ulászló u. 38. 4/2., ill. email címen az info@kosztolanyidental.hu címen kérhetik. Tájékoztajuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelést a páciens hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre

A páciens által rendelkezésre bocsájtott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a Kosztolányi Dental Studio Kft. munkatársai férhetnek hozzá. Az általa kezelt adatokat harmadik személy vagy személyek számára-a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem továbbítja. A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében megtesszük a megfelelő lépéseket.

 1. A páciensek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogok és ezzel összefüggően az adattörlés

A Kosztolányi Dental Studio Kft. tájékoztatja kedves pácienseit az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelezettséget vállal, hogy pácienseinek bármely adatának felvétele, rögzítése előtt figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé.

Pácienseink kérésére adatait módosítjuk, helyesbítjük, töröljük rendszerünkből. Ezzel kapcsolatos kéréseiket levélben 1114 Bp Ulászló u .38. 4/2.,vagy emailben az info@kosztolanyidental.hu jelezhetik felénk.

-Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig – a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén 40 évig – a munkaköri, ill. szakmai alkalmasságot első fokon elbíráló szerv őrzi meg.

VII. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek.

Tájékoztatjuk pácienseinket, esetleges jogsértés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben foglaltak alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságához fordulhatnak, ill. igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.

Levelezési cím: 1534 Bp., Pf:5

Cím: 1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391-1400, fax: +36 1 391-1410

www:http://www.naih.hu

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. Egyebek

A Kosztolányi Dental Studio Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 1. Az adatkezelő felelősségének kizárása

Amennyiben Kosztolányi Dental Studio Kft. tudomást szerez arról, hogy a páciense a jelen szabályzatot ,valamely harmadik személy jogait, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy az adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, a regisztráció során bármilyen értelemben kárt okozott, megteszi a szükséges jogi intézkedéseket.

A weboldalon az adatkezelő a rendelőben található Szabályzattól formailag elkülönülő Adatvédelmi Tájékoztatót tett közzé, amely a Szabályzat mellékletének tekinthető, és amely a weboldal működésével kapcsolatos adatkezelésről ad tájékoztatást.

2019.06.30.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

Süti (cookie) kezelése

A Kosztolányi Dental Studio Kft. „sütiket” használ a weboldalain.

Mi az a süti?

A sütik olyan fájlok, melyek az Ön számítógépére kerülnek, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik információkat gyűjtenek és megkönnyítik a weboldalak használatát, megjegyzik az egyéni beállításokat, információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók a weboldal mely részét használják elsősorban. A sütik által gyűjtött adatokat a weboldal fejlesztésére és a látogatói élmény javítására használunk.

Milyen jogszabályok szabályozzák a sütik használatát?

 • 2001. évi CVIII. törvény az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi C törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
 • Európai Unió erre vonatkozó előírásai

A sütiket a fenti jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően használjuk.

A Kosztolányi Dental Studio Kft. a következő célokból használja a sütiket:

 • információ gyűjtésére azzal kapcsolatban, hogy Ön milyen módon használja a weboldalt. A sütik segítségével mérhetjük fel, hogy a weboldal mely részét látogatja leginkább. Az így kapott információk felhasználásával olyan fejlesztések hajthatók végre, melyek alkalmazásával jobb felhasználói élményt érhetünk el
 • az Ön navigációjának megkönnyítésére, hogy minél előbb megtalálja azt a tartalmat, amelyre valóban kíváncsi
 • célzott hirdetések elhelyezésére más oldalakon.

Milyen típusú sütiket alkalmazunk weboldalunkon?

Ideiglenes vagy munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak a számítógépen. Csak az Ön aktuális látogatására vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez, mint például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne.
A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, nélkülük a weboldal használhatatlanná válhat.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)
A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy pontosabb képet alkothassunk arról, látogatóink hogyan használják a weboldalunkat. Segítségükkel megszámláljuk honlapunk látogatóit, megfigyeljük, mennyi időt töltenek el ott, milyen oldalakra kattintanak, melyek látogatóink számára a leginkább értékes tartalmak és oldalak. Információkat kapunk arról is, hogy honnan, milyen forrásokból érkeztek a felhasználók honlapunkra. A kapott információknak megfelelően fejlesztjük weboldalunkat, a fejlesztésekkel hozzájárulhatunk látogatóink elégedettségének és a felhasználói élmények növekedéséhez. Információkat kapunk arról, hogy a weboldal megfelel-e a látogatók igényeinek, értékesebb, hasznosabb tartalommal tölthetjük fel oldalainkat, amelyek sokkal jobban kiszolgálják látogatóink igényeit . E sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.
Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információkat ennél a sütinél sem tárolunk.

Használatot elősegítő, funkcionális sütik
Ezen sütik célja, hogy megjegyezhessük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit, úgy mint a kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott adatokat (név, email cím, telefonszám stb.); milyen eszközről látogatta meg weboldalunkat; a régiót, ahol Ön tartózkodik. Így személyre szabottabb funkciókat tudunk Önnek kínálni weboldalunkkal kapcsolatban. Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon az Ön tevékenységét, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket Ön megadott weboldalunkon, mint az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma stb.

Harmadik féltől származó sütik
Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.
A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása

A böngésző beállítása
A böngésző programok engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. E beállítások azonban megváltoztathatóak, megakadályozható az automatikus elfogadás. A böngésző minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása
Ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a Google Analytics sütik Önre vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.
Erről további információkat az alábbi linkeken talál:
A felhasználó gépén tárolt Google információk kezelésére vonatkozó információk: https://www.google.com/settings/ads/preferences/
A Google reklámok letiltására vonatkozó információk: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
Google adatvédelem és biztonság” témakör: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

RENDELÉSI IDŐ

Hétfő:         8:00 - 20:00

Kedd:          8:00 - 20:00

Szerda:       8:00 - 20:00

Csütörtök:  8:00 - 20:00

Péntek:       8:00 - 20:00

ELÉRHETŐSÉGEINK

Fogászat 11. Kerület | Újbuda | Kosztolányi Dental Studio

Budapest, Ulászló utca 38. IV/2.,
kaputelefon kód: 42

+36 1 951 1303

+36 20 563 2102

info@kosztolanyidental.hu

közösségi

Facebook

Instagram

LinkedIn

Egészségpénztár partnereink, elfogadott kártyák: OTP EP, MKB EP, K&H EP, Prémium EP, OTP SZÉP, MKB SZÉP, K&H SZÉP

Fogászati klinikánk júliusi akciójában a fogkő eltávolítása most 28000 helyett 22000 forint, de homokfúvással együtt most csak 32000. A felületi elszíneződések 100%-ban eltűnnek. Egyszerű fogeltávolítás 20000 forint, egyfelszínű tömés 2400. Hívjon minket most!
IDŐPONTOT FOGLALOK
AKCIÓ!
close-image